TACHI

TACHI SHIN GUNTO


TACHI:		TK001
Type:		Shin Gunto Mounting
		with tsunagi. 
		with sword bag.
Period:		20th century, Showa.
Condition:	Good.
Total Length:	97 cm
Price:		 SOLD. 
		

Koshirae ONLY, no swordblade!