TA004

TANTO


TANTO,		TA004
Paper:		FUJISHIRO KANTEI.
Mumei:		Attributed to NAOKATSU Family, Musashi.
Period:		18th Century, Shinshinto.
Nagasa:	Length 21,3 cm.
Sugata:		Hira zukuri, iori mune.
Kitae:		  		
Hamon:		
Boshi:		
Nakago:	2 Mekugi ana.
Price:		SOLD.

Blade comes with koshirae, red saya.