KATANA KA047

KATANA


KATANA:	KA047.
Mei:		Yamato (no) Kami YASUSADA.
Kanteisho:	TOKUBETSU HOZON TOKEN N.B.T.H.K. Kanteisho.
Date kanteisho:	Heisei, 9th Year, 12th Month, 5th Day.
Period:		17th century, Kanbun, Shinto. 
Nagasa:	Length 81,9 cm.,
Sugata:		Shinogi zukuri, iori mune, chu kissaki, nice funbare.
Kitae:		Ko-mokume hada  with some itame, sunagashi, ji nie. 
Hamon:		Suguha notare. 
Boshi:		Ko-maru.
Nakago:	Ubu nakago, yasuri me sujikai, ha agari kurijiri, 
		1 mekugi-ana.  
Price:		  NO LONGER AVAILABLE. 
		


KOSHIRAE:	
Saya:		classic black urushi.
Habaki:		double habaki, gold foil habaki. 
Fuchi/kashira:	Steel, no decoration.
		Old binding.
Menuki:		Dragons.
Tsuba:		Mumei, sukashi, 89,1 x 87,2 mm.

Sword comes in shirasaya and koshirae.
Good Japanese polish, with sword bags.
 
Yamato (no) Kami YASUSADA is regarded a JO-JO SAKU 
( = exceptionally superior ) sword smith.
He was most active between the years 1658 and 1672. His workmanship
is similar in some ways to that of Kotetsu, Kaneshige and
Masahiro. The swords of this smith are classified as yoku wazamono
or very sharp.  


DETAILS.


Above Habaki.

Omote side, above Habaki.

Middle of the blade.

Below Monouchi.

Kissaki.

Above Habaki Ura.

Middle blade

Middle blade .

Ura Monouchi.

Kissaki.

Kashira

Fuchi.

Menuki.

Menuki.

Tsuba.

Tsuba.